Đáp án đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2023 được dùng để đối chiếu kết quả với bài thi mà thí sinh đã hoàn thành vào ngày 29/6/2023. Đề thi môn GDCD gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm. Trong đề thi không xuất hiện những câu hỏi lạ. Nội dung chủ yếu của các câu hỏi liên quan đến chương trình học lớp 12. Hãy cùng cập nhật đáp án môn giáo dục công dân ngay bên dưới đây.

dap an thi mom gdcd thpt quoc gia 2023

Đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT 2023

Đáp án môn Giáo dục công dân THPT quốc gia 2023

Cũng như các môn thi thuộc nhóm KHXH khác. Đề thi môn GDCD cũng có 40 câu và được sắp xếp ngẫu nhiên chia thành nhiều mã đề.

GDCD – Mã 301 – Tuyensinh247.com

81.C82.D83.C84.D85.B86.A87.B88.C89.D90.C
91.C92.D93.B94.B95.A96.A97.D98.C99.B100.D
101.A102.A103.D104.D105.C106.C107.A108.A109.C110.D
111.A112.A113.A114.C115.A116.C117.D118.C119.A120.A

GDCD – Mã 302 – Tuyensinh247.com

81. D82. A83. D84. C85.A86.A87.C88.B89.C90.D
91.D92.A93.A94.D95.C96.C97.A98.A99.D100.A
101.A102.D103.C104.A105.C106.B107.B108.D109.B110.B
111.B112.C113.D114.C115.D116.C117.D118.B119.C120.B

GDCD – Mã 303 – Tuyensinh247.com

81.A82.A83.D84.A85.D86.D87.B88.B89.D90.C
91.B92.A93.C94.C95.B96.D97.C98.B99.B100.D
101.D102.D103.C104.D105.D106.B107.C108.D109.C110.C
111.D112.C113.B114.B115.B116.C117.B118.D119.C120.C

GDCD – Mã 304 – Tuyensinh247.com

81. B82.C83.D84.D85.D86.B87.C88.B89.D90.A
91.A92.B93.C94.A95.C96.A97.D98.C99.C100.D
101.D102.A103.B104.A105.C106.B107.A108.A109.B110.A
111.B112.C113.C114.B115.A116.A117.C118.B119.C120.A

GDCD – Mã 305 – Tuyensinh247.com

81.C82.C83.A84.D85.D86.B87.D88.C89.D90.C
91.B92.B93.A94.D95.C96.B97.B98.B99.A100.C
101.A102.B103.D104.D105.A106.D107.C108.D109.A110.B
111.D112.A113.C114.C115.D116.B117.C118.B119.D120.C

GDCD – Mã 306 – Tuyensinh247.com

81.D82.B83.C84.A85.D86.B87.D88.C89.D90.C
91.A92.C93.A94.D95.C96.A97.D98.D99.B100.B
101.B102.C103.D104.C105.A106.A107.B108.C109.A110.D
111.C112.B113.C114.B115.C116.B117.A118.B119.A120.D

GDCD – Mã 307 – Tuyensinh247.com

81.C82.A83.C84.C85.A86.A87.D88.B89.B90.D
91.B92.A93.B94.C95.D96.C97.D98.A99.B100.B
101.D102.B103.D104.C105.C106.C107.A108.D109.D110.D
111.B112.A113.D114.C115.B116.C117.D118.B119.C120.C

GDCD – Mã 308 – Tuyensinh247.com

81.C82.C83.C84.D85.D86.D87.B88.B89.A90.B
91.D92.C93.B94.D95.B96.B97.A98.D99.D100.A
101.D102.A103.B104.B105.A106.D107.B108.A109.A110.A
111.B112.B113.A114.A115.D116.D117.D118.A119.B120.a

GDCD – Mã 309 – Tuyensinh247.com

81.C82.C83.D84.B85.B86.C87.A88.A89.C90.D
91.D92.C93.A94.B95.A96.D97.B98.B99.D100.D
101.B102.C103.C104.D105.C106.B107.D108.D109.B110.B
111.C112.C113.D114.D115.B116.C117.D118.C119.B120.B

GDCD – Mã 310 – Tuyensinh247.com

81.B82.C83.A84.D85.D86.A87.C88.C89.B90.C
91.A92.D93.C94.D95.A96.D97.D98.B99.C100.D
101.D102.C103.B104.B105.C106.A107.C108.B109.A110.B
111.B112.A113.B114.C115.A116.A117.C118.B119.A120.A

GDCD – Mã 311 – Tuyensinh247.com

81.A82.A83.C84.A85.A86.B87.C88.C89.D90.B
91.C92.B93.B94.A95.D96.D97.D98.A99.D100.C
101.D102.C103.C104.A105.D106.C107.A108.D109.D110.C
111.D112.D113.C114.A115.D116.A117.C118.D119.A120.A

GDCD – Mã 312 – Tuyensinh247.com

81.C82.A83.D84.B85.A86.D87.D88.C89.D90.B
91.A92.C93.B94.B95.A96.B97.C98.A99.C100.B
101.B102.A103.C104.A105.C106.A107.B108.B109.C110.B
111.C112.A113.C114.C115.C116.A117.C118.A119.A120.B

GDCD – Mã 313 – Tuyensinh247.com

81.B82.C83.C84.A85.D86.A87.D88.D89.D90.C
91.B92.D93.C94.D95.A96.D97.A98.C99.D100.A
101.D102.B103.C104.B105.D106.C107.B108.B109.B110.C
111.D112.C113.A114.C115.A116.B117.B118.C119.A120.A

GDCD – Mã 314 – Tuyensinh247.com

81.B82.C83.A84.B85.B86.A87.D88.D89.B90.C
91.A92.C93.D94.A95.D96.C97.C98.B99.D100.B
101.A102.D103.D104.C105.B106.D107.A108.D109.A110.A
111.C112.B113.C114.A115.C116.A117.A118.C119.B120.C

GDCD – Mã 315 – Tuyensinh247.com

81.D82.A83.B84.C85.D86.C87.A88.A89.D90.D
91.B92.D93.A94.D95.B96.B97.C98.C99.D100.C
101.B102.D103.C104.B105.A106.C107.A108.B109.C110.A
111.A112.C113.B114.B115.A116.B117.C118.A119.B120.A

GDCD – Mã 316 – Tuyensinh247.com

81.A82.B83.A84.B85.D86.C87.D88.D89.C90.B
91.D92.B93.D94.A95.B96.C97.C98.B99.B100.D
101.C102.A103.D104.C105.D106.B107.D108.A109.C110.B
111.C112.A113.D114.D115.B116.A117.A118.B119.A120.C

GDCD – Mã 317 – Tuyensinh247.com

81.A82.D83.D84.C85.A86.C87.A88.C89.A90.D
91.B92.D93.D94.D95.C96.D97.B98.D99.A100.D
101.A102.D103.B104.C105.C106.A107.D108.A109.C110.B
111.C112.B113.C114.B115.B116.B117.C118.C119.B120.A

GDCD – Mã 318 – Tuyensinh247.com

81.C82.A83.C84.B85.D86.B87.B88.C89.A90.A
91.B92.D93.D94.A95.C96.B97.B98.A99.A100.D
101.B102.A103.D104.B105.B106.D107.C108.A109.D110.B
111.C112.A113.A114.A115.D116.D117.C118.B119.A120.D

GDCD – Mã 319 – Tuyensinh247.com

81.A82.A83.D84.A85.A86.B87.C88.C89.D90.B
91.D92.C93.A94.C95.A96.B97.A98.C99.C100.D
101.A102.A103.C104.C105.B106.B107.D108.D109.B110.B
111.D112.D113.C114.D115.B116.B117.B118.D119.D120.C

GDCD – Mã 320 – Tuyensinh247.com

81.D82.B83.D84.A85.A86.B87.B88.B89.C90.D
91.A92.B93.A94.C95.D96.B97.C98.A99.C100.A
101.B102.A103.D104.A105.B106.A107.A108.D109.A110.B
111.D112.D113.B114.D115.D116.B117.A118.B119.D120.D

GDCD – Mã 321 – Tuyensinh247.com

81.A82.C83.C84.B85.A86.C87.D88.C89.D90.A
91.C92.C93.D94.B95.A96.B97.D98.B99.A100.D
101.C102.C103.D104.D105.A106.A107.C108.B109.D110.C
111.D112.D113.D114.D115.B116.A117.B118.C119.B120.B

GDCD – Mã 322 – Tuyensinh247.com

81.D82.A83.D84.D85.B86.A87.D88.C89.A90.A
91.C92.C93.D94.D95.A96.A97.C98.B99.C100.B
101.B102.A103.B104.A105.B106.C107.B108.D109.C110.B
111.D112.C113.B114.C115.D116.B117.B118.C119.D120.D

GDCD – Mã 323 – Tuyensinh247.com

81.D82.D83.A84.C85.B86.B87.D88.C89.C90.B
91.D92.B93.D94.B95.A96.B97.A98.D99.D100.C
101.C102.D103.B104.C105.B106.A107.A108.C109.D110.D
111.C112.A113.C114.B115.A116.A117.D118.B119.A120.A

GDCD – Mã 324 – Tuyensinh247.com

81.C82.B83.B84.B85.A86.B87.A88.D89.D90.A
91.C92.A93.B94.A95.C96.A97.D98.D99.B100.A
101.C102.A103.C104.A105.B106.C107.B108.B109.B110.C
111.C112.C113.A114.B115.C116.C117.B118.C119.A120.A

» Không nên bỏ qua: Các cách đăng ký 3G VinaPhone giá rẻ nhận đến 180GB data mỗi tháng

Chuyên đề thi môn GDCD THPT quốc gia 2023

Nội dung thi chủ yếu sẽ nằm trong phần kiến thức lớp 11 và lớp 12 theo tỉ lệ là 90% kiến thức lớp 12 (36 câu) và 10% kiến thức lớp 11 (4 câu). Với các chuyên đề sau:

  • Thực hiện pháp luật.
  • Công dân bình đẳng trước pháp luật.
  • Quyền bình đẳng công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
  • Công dân với các quyền tự do cơ bản.
  • Công dân với các quyền dân chủ.
  • Pháp luật với sự phát triển của công dân.
  • Phát luật với sự phát triển của đất nước.
  • Công dân với kinh tế.

» Xem thêm: Cách đăng ký gói MAX59V VinaPhone có ngay 8GB, xem MyTv miễn phí chỉ với 59K

Trên đây là đáp án đề thi THPT quốc gia 2023 môn GDCD các mã đề. Hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2021 này!